สถิติ
เปิดเมื่อ11/07/2013
อัพเดท2/12/2019
ผู้เข้าชม209109
แสดงหน้า265027
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เกษตรกรรม

อ่าน 58 | ตอบ 0
          เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง กระบวนที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมง และการเกษตรแบบผสมผสาน โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และเงินทุน อย่างมีระบบแบบแผน ให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร
          โดยการเกษตรนั้นมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยมีผู้คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ พลังงาน และพื้นที่ป่าในการทำการเกษตรให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 เช่น การผลิตพืชอาหารเพื่อการบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นำส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์
ทำเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพื่อนำไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย และปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค เป็นต้น พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างประเทศไทยที่มีรายได้หลักมาจากการส่งสินค้าการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด กล้วยไม้ ไข่ ไก่ เนื้อ อาหารกระป๋อง ออกจำหน่าย
ยังต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน หรือบางพื้นที่ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบยั่งยืนได้อีกด้วย
          ในปัจจุบันพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่มีปัญหาต่อการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพราะที่ผ่านมาการเกษตรของไทยถูกผลักดันเข้าสู่เกษตรกรรมเคมี (Chemical Agriculture) ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร เศรษฐกิจ สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค เป็นต้น การเกษตรของไทยในปัจจุบันจึงเริ่มใช้แนวทางในการแก้ปัญหา คือ “พัฒนาระบบการเกษตรภายใต้ระบบ 
ควบคุมสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับความต้องการและการเจริญเติบโตของพืช ลดปริมาณการใช้สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะนำไปสู่การได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ด้วยรูปแบบระบบการเกษตรที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรนั้นเอง

          แรงงานจำนวน 42% ของทั้งโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่แพร่หลายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังคงมีปริมาณเพียงไม่ถึง 5% ของผลผลิตมวลรวมของโลก (Gross World Product: GWP)

เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
     1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวน การทำไร่ เป็นต้น
     2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น
     3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
     4. ด้านป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ของ
เกษตรกรรม
          การทำเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในดินแดนแถบ Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบัน เมื่อช่วงประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล คนในสมัยนั้นเริ่มมีการคัดเลือกพืชอาหารที่มีลักษณะตามความต้องการเพื่อนำไปเพาะปลูก
          ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ระบบเกษตรกรรมขนาดเล็กได้แพร่เข้าไปสู่อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในอนุทวีปอินเดีย ซึ่งปรากฏหลักฐานในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี Mehrgarh ในภูมิภาค Balochistan จนถึงเมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เริ่มมีการทำเกษตรกรรมขนาดกลางบนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ และในช่วงเวลานี้ในภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีการพัฒนาทางเกษตรกรรมในรูปแบบเฉพาะตน โดยจะเน้นเพาะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชผลหลักมากกว่าข้าวสาลี

 
   
   
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :