สถิติ
เปิดเมื่อ11/07/2013
อัพเดท2/12/2019
ผู้เข้าชม210963
แสดงหน้า267337
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บทความ

เกษตรกรรม
          เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง กระบวนที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมง และการเกษตรแบบผสมผสาน โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และเงินทุน อย่างมีระบบแบบแผน ให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากทั้งพืชและสัตว์ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร
          โดยการเกษตรนั้นมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยมีผู้คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ พลังงาน และพื้นที่ป่าในการทำการเกษตรให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 เช่น การผลิตพืชอาหารเพื่อการบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นำส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์
ทำเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพื่อนำไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย และปลูกพืชสมุนไพร
เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค เป็นต้น พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างประเทศไทยที่มีรายได้หลักมาจากการส่งสินค้าการเกษตร อาทิ ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด กล้วยไม้ ไข่ ไก่ เนื้อ อาหารกระป๋อง ออกจำหน่าย
ยังต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน หรือบางพื้นที่ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแบบยั่งยืนได้อีกด้วย
          ในปัจจุบันพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ที่เหลือส่วนใหญ่มีปัญหาต่อการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพราะที่ผ่านมาการเกษตรของไทยถูกผลักดันเข้าสู่เกษตรกรรมเคมี (Chemical Agriculture) ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร เศรษฐกิจ สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค เป็นต้น การเกษตรของไทยในปัจจุบันจึงเริ่มใช้แนวทางในการแก้ปัญหา คือ “พัฒนาระบบการเกษตรภายใต้ระบบ 
ควบคุมสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับความต้องการและการเจริญเติบโตของพืช ลดปริมาณการใช้สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะนำไปสู่การได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ด้วยรูปแบบระบบการเกษตรที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกรนั้นเอง

          แรงงานจำนวน 42% ของทั้งโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่แพร่หลายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังคงมีปริมาณเพียงไม่ถึง 5% ของผลผลิตมวลรวมของโลก (Gross World Product: GWP)

เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
     1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวน การทำไร่ เป็นต้น
     2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น
     3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
     4. ด้านป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ของ
เกษตรกรรม
          การทำเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในดินแดนแถบ Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบัน เมื่อช่วงประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล คนในสมัยนั้นเริ่มมีการคัดเลือกพืชอาหารที่มีลักษณะตามความต้องการเพื่อนำไปเพาะปลูก
          ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ระบบเกษตรกรรมขนาดเล็กได้แพร่เข้าไปสู่อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในอนุทวีปอินเดีย ซึ่งปรากฏหลักฐานในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี Mehrgarh ในภูมิภาค Balochistan จนถึงเมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เริ่มมีการทำเกษตรกรรมขนาดกลางบนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ และในช่วงเวลานี้ในภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีการพัฒนาทางเกษตรกรรมในรูปแบบเฉพาะตน โดยจะเน้นเพาะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชผลหลักมากกว่าข้าวสาลี

 
   
   

 
 

ข้าว

อ่าน 62 ครั้ง
            Or...
 
 

เกษตรกรรม

อ่าน 62 ครั้ง
          เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง กระบวนที่ก่อให...
 
 

เกษตรทฤษฎีใหม่

อ่าน 688 ครั้ง
          เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด...
 
 

Hugelkultur

อ่าน 546 ครั้ง
          Hugelkultur เป็นภาษาเยอรมันแปลว่า mound culture น่าจะแปลเป็น...
 
 

วิธีหุงข้าวให้อร่อย

อ่าน 344 ครั้ง
โดยปกติเมื่อเราจะหุงข้าว เราแค่เอาข้าวสารที่ซาวน้ำแล้วใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวและเสียบปลั๊กก็จบ แต่ในควา...
 
 

การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง

อ่าน 1753 ครั้ง
          การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง คือ การปลูกข้าวโดยอาศั...
 
 

เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า Trichoderma harzianum

อ่าน 2426 ครั้ง
            เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma har...
 
 

ประโยชน์ของกล้วย

อ่าน 544 ครั้ง
          กล้วย เป็นพืชที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตและข...
 
 

ข้าวอินทรีย์ โอกาสดีของชาวนาไทย

อ่าน 958 ครั้ง
ข้าว อินทรีย์ที่ส่งออกเป็นข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่มีข้าวอินทรีย์บาง...
 
 

โบราณว่า ... กระรอกอยู่ มะพร้าวยัง

อ่าน 926 ครั้ง
          จากการออกรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวสมุยใช้เชื้อราเ...
 
 

เกษตรกรรมธรรมชาติ ของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

อ่าน 3177 ครั้ง
     มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ  (福岡 正信)  - เกิด&n...
 
 

Carbon Footprint

อ่าน 941 ครั้ง
          จากความตื่นตระหนกถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำใ...
 
 

Carbon credit

อ่าน 741 ครั้ง
         คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) หมายถึง สิ่งทดแทนการป...
 
 

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

อ่าน 452 ครั้ง
 
 

วนเกษตร

อ่าน 693 ครั้ง
วนเกษตร (Agroforesty farming)           เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการค...
 
 

เกษตรผสมผสาน

อ่าน 364 ครั้ง
 
 

เกษตรชีวภาพ

อ่าน 439 ครั้ง
 
 

เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)

อ่าน 1449 ครั้ง
เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)           เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)&n...
 
 

ความเป็นมาของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

อ่าน 755 ครั้ง
          ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อาหารอิ...
 
 

อาณานิคมอาหาร

อ่าน 13034 ครั้ง
เรื่อง : รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ / อภิรดา มีเดช ภาพ : สุทธิเกียรติ สิงห์คา (กุมภาพัน 2554) &...
 
12